Obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho (fakturačné údaje) Online Digital s.r.o., Martinengova 4880/24, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 641 906, DIČ: 2121480328 (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.premiovo.sk (sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na premiovo.sk.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na premiovo.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na premiovo.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na premiovo.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa), veľkosť objednaného tovaru, množstvo objednaného tovaru, adresu miesta dodania tovaru.

Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu shop@premiovo.sk. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

 

Článok II. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 2 do max.10 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Tovar, ktorý je na sklade a je objednaný do 9:00 odosielame v deň objednania. Ak sú v objednávke produkty na objednávku, tovar odosielame až po naskladnení všetkých produktov z objednávky. Dostupnosť je uvedená pri každom produkte.

Predávajúci si poštovné (doručenie tovaru kuriérom DPD), v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 60 EUR neúčtuje (platí pre územie Slovenska), okrem nasledovných prípadov: 1. ak si Kupujúci tovar neprevezme a opätovne požiada o zaslanie tohto tovaru alebo 2. ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá bola vybavená zamietnutím, alebo 3. ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu, ktorý zaslal Kupujúci na výmenu za iný tovar 4. ak Predávajúci vracia tovaru kupujúcemu a hodnota vráteného tovaru je menšia ako 60 EUR.

Expedičné náklady:

SLOVENSKO

Doručenie tovaru kuriérom DPD alebo Zásielkovňou (Packetou) a platbe kartou, okamžitým prevodom Comgate, - paušálny poplatok 4,50, resp. 3,50 EUR. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude Vám doručený nasledujúci pracovný deň od nášho spracovania a odoslania zásielky.

Doručenie tovaru kuriérom DPD alebo Zásielkovňou (Packetou) a platbe na dobierku pri preberaní zásielky od kuriéra (platí pre územie Slovenska) - paušálny poplatok 5,90 EUR. (4.50 EUR kuriér DPD + 1,40 EUR dobierka alebo 3,50 EUR Zásielkovňa + 1,40 EUR dobierka).

ČESKÁ REPUBLIKA

Doručenie tovaru do Českej Republiky kuriérom DPD alebo Zásielkovňou (Packetou) a platbe kartou, okamžitým prevodom Comgate - paušálny poplatok 5.40 EUR (DPD), resp. 3,90 EUR (Zásielkovňa)

Doručenie tovaru kuriérom DPD alebo Zásielkovňou (Packetou) a platbe na dobierku pri preberaní zásielky od kuriéra - paušálny poplatok 6,80 EUR (5,40 EUR kuriér DPD + 1,40 EUR dobierka) alebo 5,20 EUR (3,90 EUR Zásielkovňa + 1,40 EUR dobierka).

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. 

Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz. Zásielky, ktoré sú Predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, Predávajúci zašle znovu len po  vyžiadaní Kupujúceho a Kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške sumy prepravných nákladov.

 

Článok III. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

PLATBY KARTOU PROSTREDNÍCTVOM COMGATE: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na náš Comgate účet. Platba prostredníctvom platby kartou Comgate Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. 

OKAMŽITÉ PLATBY PROSTREDNÍCTVOM COMGATE: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na náš Comgate účet. Platba prostredníctvom platobnej brány Comgate Okamžitá platba. Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. 

PLATBA VOPRED NA BANKOVÝ ÚČET PROSTREDNÍCTVOM COMGATE: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na náš Comgate účet (ktorý je spolu s variabilným symbolom uvedený v okne, ktoré sa nakupujúcemu zobrazí po dokončení objednávky). Platba prostredníctvom platobnej brány Comgate prevod na účet. Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. 

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi.

V prípade, že kupujúci neprevezme ním objednaný tovar zaslaný predávajúcim na dobierku, predávajúci je oprávnený v zmysle týchto obchodných podmienok, zablokovať Nakupujúcemu možnosť platby za objednávky formou dobierky v internetovom obchode premiovo.sk. Zároveň je kupujúci povinný uhradiť náklad na odexpedovanie zásielky a to v minimálnej výške 7 €. Viac v bode VIII.

Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu premiovo.sk sú uvedené vrátane DPH. Sme plátcami DPH.

 

Článok IV. Záruka a reklamácie tovaru

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov. 

Kupujúci potvrdzuje zakliknutím tlačidla "Súhlasím s obchodnými podmienkami" Predávajúcemu, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami Predávajúceho a bezvýhradne s nimi súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa obchodné podmienky stávajú pre Kupujúceho záväznými.

Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: (Shipmall s.r.o. – Premiovo.sk, Diaľničná Cesta 2, 903 01 Senec, telefón na sklad +421 917 524 110) a zaslaním emailu na shop@premiovo.sk Predávajúcemu, v ktorom informuje o vade. Kupujúci je povinný v emaile čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v emaile. V emaile okrem dôvodu reklamácie Kupujúci uvedie názov produktu, meno a priezvisko, adresu, dátum nákupu, číslo účtu kupujúceho, číslo objednávky tovaru. Kupujúci zasiela poškodený tovar predávajúcemu v plastovej obálke alebo lepenkovej-kartónovej krabici. Cena za pôvodnú dodávku sa nevracia. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru a uplynutím záručnej doby tovaru. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie vyberá Kupujúci. Reklamáciu nie je možné uplatniť na darčekové predmety, ktoré Kupujúci obdrží zadarmo k objednávke.

Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

 

Článok V. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby Kupujúci v uvedenej lehote doručil list (email) o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu na emailovú adresu shop@premiovo.sk. V emaile uvedie Kupujúci dôvod vrátenia tovaru, názov produktu, meno a priezvisko, adresu, dátum nákupu, číslo účtu kupujúceho, číslo objednávky tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. 

Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu výrobok nepoužitý, mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení (plastová obálka alebo lepenková-kartónová krabica).  Tovar neposielajte na dobierku, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní) s poistením. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je Kupujúci povinný uschovať​. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť, resp. pri zaslaní na dobierku nebude prevzatý.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci zašle peniaze za tovar prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 14 kalendárnych dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

Článok VI. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru, zúčtovania platieb a a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na premiovo.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na premiovo.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie Kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode premiovo.sk emailom. Ak si Kupujúci naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Článok VII. Zľavové poukážky/kupóny

Predávajúci môže Kupujúcemu vystaviť na nákup zľavovú poukážku (ďalej len "kupón") v rôznej hodnote. Predávajúci Kupujúcemu takýto zľavový kupón zašle e-mailom spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty. Na vystavenie zľavového kupónu nie je právny nárok. V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má Kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu na zakúpenie tovaru. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón Kupujúcemu v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke. Každý kupón obsahuje najmä označenie ponuky, cenu, hodnotu kupónu, dobu platnosti kupónu, konkrétne podmienky použitia kupónu, a hlavne jedinečné číslo na uplatnenie kupónu. Kupón oprávňuje Kupujúceho na nákup tovaru u Predávajúceho podľa podmienok na ňom uvedených a týchto obchodných podmienok. Inštrukcie pre použitie kupónu sú napísané priamo na kupóne, a v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je oprávnený kupón použiť len počas lehoty platnosti kupónu, ktorá je uvedená priamo na kupóne. Po uplynutí doby platnosti kupónu, ktorá je uvedená na kupóne, sa kupón stáva neplatným a Kupujúci stráca nárok na využitie kupónu bez nároku na vrátenie peňazí. Predávajúci po uplynutí doby platnosti kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu kupónu a ani kúpnu cenu kupónu. Kupón nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľný výhradne u Predávajúceho, na ktorého produkty bol kupón vydaný. Z kupónu sa nevydáva. Kupón je prenosný. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie kupónu. Každý kupón možno použiť len raz. Inštrukcie pre použitie kupónu sú napísané priamo na kupóne, a v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je oprávnený kupón použiť len počas lehoty platnosti kupónu, ktorá je uvedená priamo na kupóne. Po uplynutí doby platnosti kupónu, ktorá je uvedená na kupóne, sa kupón stáva neplatným a Kupujúci stráca nárok na využitie kupónu bez nároku na vrátenie peňazí. Predávajúci po uplynutí doby platnosti kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu kupónu a ani kúpnu cenu kupónu. Kupón nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľný výhradne u Predávajúceho, na ktorého produkty bol kupón vydaný. Z kupónu sa nevydáva. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie kupónu. Každý kupón možno použiť len raz.

V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota kupónu, nemá nárok na doplatenie hodnoty kupónu alebo na nový kupón na zostatok hodnoty pôvodného uplatneného kupónu. V prípade, že Predávajúci zo svojej viny, na základe predloženého platného kupónu, neposkytne Kupujúcemu tovar, Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a má právo požadovať vystavenie nového kupónu na nákup tovaru s rovnakou hodnotou a s rovnakou dobou platnosti ako mal uplatnený kupón, a tiež na vrátenie sumy uhradenej peňažnými prostriedkami Kupujúcim nad hodnotu uplatneného kupónu. V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného kupónu, má Kupujúci nárok len na vystavenie kupónu v rovnakej hodnote a s rovnakou dobou platnosti ako uplatnený kupón na zakúpený tovar. V prípadoch podľa predošlej vety, keď Kupujúci okrem uplatnenia kupónu uhradil kúpnu cenu tovaru nad hodnotu uplatneného kupónu peňažnými prostriedkami, má nárok aj na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého kupónu na zakúpenie tovaru.

Kupón uplatnený alebo použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami uvedenými na kupóne alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatný.

 

Článok VIII. Neprevzatie tovaru, nedodržanie – porušenie kúpnej zmluvy

V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (e-mailom). Od Kupujúceho bude automaticky účtovaný poplatok vo výške všetkých prepravných nákladov spojených s neprevzatím tovaru. Za týmto účelom budú Kupujúcemu zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Poplatok možno taktiež zaplatiť poštovou poukážkou na adresu Predávajúceho. Kupujúci má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky (k predchádzajúcej cene mu bude doúčtované poštovné za vrátenie tovaru a poštovné za znovu odoslanie), ak prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia objednávky a tým vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situáciu nesie plnú zodpovednosť Kupujúci a hradí všetky náklady vzniknuté z titulu vymáhania pohľadávky a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.

 

Článok IX. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@premiovo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok X. Orgán dozoru

Orgán dozoru je štátna inštitúcia oprávnená vykonávať dozor nad dodržiavaním platných právnych predpisov zo strany predávajúceho.
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

 

Článok XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na premiovo.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z premiovo.sk. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na premiovo.sk. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte). Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na premiovo.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.